מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 02.08.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

 

מזכירת תלמידים בכירה לתואר בוגר ומוסמך: גב' רונית יונה

דוא"ל: physic@tauex.tau.ac.il, טלפון: 03-6408619

 

 

 

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה מציע את תוכניות הלימודים הבאות:

 1. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

 2. תוכנית לימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל

 3. תוכנית לימודים משולבת במתמטיקה ובפיזיקה

 4. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

 5. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב במסלול מחשוב קוואנטי

 6. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ

 7. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה

 8. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 9. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים

 10. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה בשילוב עם קורסים במדעי הרוח

 11. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת

 

 

דר' לירון ברק - יו"ר ועדת קבלה

פרופ' שמשון ברעד - יו"ר ועדת ההוראה לתואר בוגר

דר' יואב לחיני - מרכז תוכנית המצטיינים שנים א' ו-ב'

פרופ' דובי פוזננסקי - מרכז תוכנית המצטיינים שנה ג'

פרופ' עומר ברומברג - יועץ לתלמידי השנה הראשונה

פרופ' ניסן יצחקי - יועץ לתלמידי השנה השנייה

פרופ' חיים סוכובסקי - יועץ לתלמידי השנה השלישית

 

 

מידע כללי לכל תלמידי ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה (בכל המסלולים)

התלמידים נדרשים להגיש לפחות 70% מן התרגילים בכל קורס, אלא אם הודיע המורה אחרת. המורה רשאי לדרוש הגשת אחוז גבוה יותר של תרגילים ובתנאי שהודיע על כך בתחילת הסמסטר. כמו כן רשאי המורה לא לאשר לתלמיד, אשר לא ימלא דרישה זאת, להשתתף בבחינת המעבר בקורס. השתתפות חוזרת בקורס מחייבת הגשת תרגילים בשנית.

 

פגישות "צהרי יום"

מזה שנים מתקיימות בימי ראשון בסמסטר ב', פגישות בין תלמידים לבין מורי החוג. בפגישות אלה ניתנות הרצאות בתחומי המחקר העדכניים ביותר של מדעני ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. הודעה על מועדי המפגשים ועל נושא המפגש תפורסם מראש.

 

תנאי המעבר

 1. תלמיד אשר נכשל בקורס אחד יוכל להמשיך בלימודיו, אך יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד תום שנת הלימודים הבאה. כישלון חוזר גורר הפסקת לימודים. תלמיד שנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, לא יוכל להירשם לקורס המתקדם אלא באישור מיוחד ומראש של ועדת הוראה. לדוגמה, מי שלא עבר את הקורס 'קוונטים 1' בסמסטר העוקב.

 2. תלמיד אשר נכשל בשני קורסים יהיה חייב לפצל את לימודיו, זאת כיון שהקורסים בהם נכשל לא יחשבו לצורך מילוי דרישת הקדם בקורסים אחרים. תלמיד כזה יהיה חייב לחזור על הקורסים בהם נכשל (לימוד ובחינה) עד תום שנת הלימודים העוקבת. כישלון חוזר באחד משני הקורסים יגרור הפסקת לימודים.

 3. תלמיד אשר נכשל בשלשה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו. בשנת הלימודים העוקבת יוכל התלמיד רק לחזור (לימוד ובחינה) על הקורסים בהם נכשל ("הקפאת לימודים"). כישלון חוזר באחד משלשת הקורסים יגרור הפסקת לימודים.

 4. תלמיד אשר נכשל בארבעה קורסים או יותר, יופסקו לימודיו לאלתר.

 5. לעניין הסעיפים הקודמים ייחשב כנכשל כל תלמיד הרשום לקורס ולא סיים אותו בציון עובר, בין אם נבחן בקורס ובין אם לאו.

 6. התקנה בדבר ערעור על ציונים מובאת ב"מידע הכללי" תחת הכותרת: "ערעור על ציונים".

 7. תלמיד שציונו הסופי בקורס בחירה הוא "נכשל" יוכל לבחור, באישור היועץ, בקורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשל, או לחזור פעם נוספת על קורס זה, בתנאים המופיעים בסעיפים 4-1 לעיל. אם המיר התלמיד קורס בחירה בו נכשל בקורס בחירה אחר, יופיעו הכישלונות בבחינות של הקורס המומר ברשומת הלימודים, ויימנו במניין הכישלונות.

 8. תלמיד אשר סיים את לימודי שנה ג' ולא עמד בכל הבחינות בציון 60 לפחות, חייב לפנות בכתב לוועדת ההוראה, תוך שנה אחת, בקשר לסיום לימודיו.

 9. השלמת קורסים ובחינות של שנים קודמות, בעדיפות על פני קורסים ובחינות של השנים הבאות.

 10. תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בפרק הזמן הנדרש לא יוכל להמשיך בלימודיו.

 11. כל תלמיד רשאי להירשם פעם אחת בלבד במהלך התואר, לקורס אותו השלים בציון עובר, לשם שיפור הציון. הרישום כפוף לאישור ועדת ההוראה היחידתית. אישור הבקשה יותנה בעמידה בכל התנאים המפורטים להלן:

  1. התלמיד טרם ניצל את זכאותו להירשם לקורס לצורך שיפור ציון.

  2. הקורס יהיה קורס משנים א' ו-ב' בלבד; לא יאושר שיפור ציון של קורס משנה ג' (לפיזיקה-חשמל, שנה ד').

  3. שיפור הציון יהיה בסמסטר העוקב לזה שבו למד התלמיד את הקורס לראשונה, או לכל היאוחר בסמסטר שלאחריו, במידה והקורס אינו מוצע בסמסטר העוקב (כלומר ניתן לשפר קורס משנה א' במהלך שנה ב' או קורס משנה ב' במהלך שנה ג').

  4. התלמיד לא היה רשום לקורס זה יותר מפעם אחת.

  5. לתלמיד אין ציון נכשל (בשני המועדים) בקורס כל שהוא, אותו עליו לתקן.


   תלמיד העומד בתנאים אלו יוכל להגיש בקשה לשיפור ציון לועדת ההוראה (דרך מזכירות התלמידים).

   במקרה של שיפור ציון בקורס, הציון האחרון יהיה הציון הקובע (הציון הקודם יימחק).

 12. על אף דרישות הקדם להרשמה לכל קורס, תלמידים מצטיינים רשאים להגיש בקשה לוועדת ההוראה להירשם לקורסים בהם אין הם עומדים בדרישות הקדם, כל בקשה תישקל לגופה.

 

קורסי אנגלית

במהלך הלימודים יש לעבור בהצלחה שני קורסים  בשפה האנגלית. ניתן ללמוד קורסי חובה וקורסי בחירה  מבין  הקורסים באנגלית שמציע בית הספר, או (במסלולים המשולבים) מבין הקורסים המוצעים במסלול המשלים. השלמת חובה זו היא תנאי לקבלת התואר, ובאחריות התלמיד.

 

הערכת ההישגים בתום הלימודים

 1. בתום הלימודים יקבע ציון ממוצע סופי לתואר.

 2. לכל קורס נקבע משקל יחסי למספר שעות הלימוד - בדרך כלל נקודת זכות אחת לכל שעת לימוד (ב-"מעבדה בפיזיקה א'' וב-"מעבדה בפיזיקה ג'', לדוגמה, שעת לימוד מזכה ב-0.75 נקודה בלבד). קורסים מהפקולטות למדעי הרוח, מדעי החברה, ניהול, משפטים, ואומנויות, וקורסים מבית הספר לחינוך, מזכים ב- 0.5 נקודה בלבד לשעת לימוד. 

 3. בחישוב הציון המשוקלל לא יובאו בחשבון הציונים בשפה זרה ובעברית.

 4. בחישוב הציון המשוקלל יובאו בחשבון גם כשלונות.

 5. בכל הקורסים לתואר בוגר המזכים בנקודות זכות חייבת להתקיים בחינת מעבר (הציון לא יתבסס על הגשת עבודת סיום בלבד). 

 6. המתכונת בקורסים הניתנים בבית הספר למדעי המתמטיקה ובבית הספר למדעי המחשב, לתלמידי התוכניות המשולבות מתמטיקה-פיזיקה ופיזיקה ומדעי המחשב, תהיה על פי המקובל בבתי ספר אלה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>