תוכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה

עודכן: 31.08.2021

 

(שעות לימוד: 166 ש"ס, לשיקלול: 161 ש"ס)

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

מטרת התוכנית החד-חוגית היא לחשוף את התלמידים להיכרות בסיסית בתחומים שונים ומגוונים של מדעי הכימיה. בוגר תוכנית זו יוכל להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים או למלא תפקידים שונים המחייבים השכלה אקדמית בסיסית בכימיה.

לנוכח מטרה זו, בנויה תוכנית הלימודים באופן הבא:

 1. מעבדות וקורסי חובה המקנים ידע הכרחי, בסיסי וכללי. קורסי החובה מתרכזים רובם בשתי שנות הלימוד הראשונות.

 2. מעבדות וקורסי בחירה המשלימים את לימודי היסוד ומאפשרים לתלמיד להתמקד בתחומי התמחות מסוימים. קורסים אלה מרוכזים בעיקר בשנת הלימודים השלישית.  

 

תוכנית הלימודים

התלמיד יגיש בתחילת כל שנה תוכנית לימודים, הטעונה אישור ועדת ההוראה.

בקורסים רבים נדרש התלמיד לעמוד בדרישות קדם כתנאי לשמיעת הקורס. העמידה בדרישות אלה הינה תנאי לאישור תוכניות הלימודים על ידי ועדת ההוראה. על התלמיד חלה החובה לבדוק אם אמנם עמד בדרישות. במקרים חריגים, המותנים בהסכמת המורה ובאישורה מראש של ועדת ההוראה, יוכל התלמיד להשתתף בקורסים מסוימים גם אם טרם מולאו כל דרישות הקדם.

 

קורסי בחירה

השתתפות התלמיד בקורסי הבחירה, כפופה לתנאים הבאים:

 1. תלמידי השנה השלישית, חייבים להשתתף בקורסי בחירה בהיקף של 36 ש"ס בנוסף למעבדת החובה בכימיה פיזיקלית, לקורס 'כימיה אי-אורגנית מתקדמת'.

 2. חובה להשתתף בשתיים מתוך שלוש המעבדות הבאות: 'מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית'. בנוסף ניתן לבחור במעבדה שלישית מבין אחת המעבדות:

  1. אחת מהמעבדות הנ"ל.

  2. 'מעבדה בכימיה חישובית'.

ההרשמה למעבדות שנה ג' חייבת להתבצע חודש לפני התחלת הלימודים. הקבלה למעבדות אינה אוטומטית ותלויה בתפוסת המעבדה ובציוני התלמידים במעבדות המוקדמות של שנה ב'.

 

קורסי הבחירה המוצעים לתלמידי התואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה 

 1. במסגרת 36 הש"ס של קורסי הבחירה, יילמדו קורסים בהיקף של עד 4-2 ש"ס מחוץ לבית הספר לכימיה.

  ניתן ללמוד את הקורסים האלה, בפקולטות למדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה או הנדסה או בחוג להוראת המדעים של בית הספר לחינוך (במסגרת מקבץ לימודים לקראת תעודת הוראה בכימיה, העוסק בהוראת הכימיה בחטיבה העליונה. קורסים אלה ניתנים מעת לעת). התלמיד רשאי להשתתף בקורסים עד להיקף של 4 ש"ס מתוך תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, אשר הותרו על ידי ועדת ההוראה. שעות אלה תיזקפנה לזכות התלמיד אם ימשיך את לימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה", רק אם תהיינה מעבר למכסת השעות לתואר ראשון.

  כחלק מנקודות הבחירה לתואר ניתן לבחור שני קורסי מבוא ליזמות (מתוך מודול "יסודות היזמות") בהיקף 2 ש"ס כל אחד: יסודות היזמות והניהול, כלים ושיטות ביזמות.

  ניתן לבחור בהם במקום קורס בחירה אחד מחוץ לבית הספר לכימיה ובמקום קורס בחירה אחד מכימיה. הקורסים ישוקללו לציון הגמר. 

 2. תלמיד שנה ב' רשאי (באישור ועדת הוראה) להשתתף בקורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים של שנה ג'. קורסים אלו יוכרו לצורך חישוב מספר שעות הבחירה הנדרשות.

 3. פרויקט המחקר (ניסיוני או תיאורטי), השווה ערך ל-6 ש"ס, יתבצע במסגרת בית הספר לכימיה. פרויקט מחקר שייעשה במסגרת אחרת, לא יוכר. בסיום הפרויקט חובה להגיש עבודה מסכמת בכתב. השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

 4. לתלמידים העומדים בממוצע ציונים של 85 לפחות תינתן אפשרות לבצע פרויקט מחקר שני השווה ערך ל-3 ש"ס בכפוף לתנאים של סעיף 3 לעיל ובקבוצת מחקר שונה מזו בה בוצע הפרויקט הראשון.

 

לימודי חטיבה: (למעט בתוכנית כימיה עם חטיבה במדעי הרוח) במסגרת קורסי הבחירה רשאי התלמיד להשתתף בחטיבת לימודים אחת מתוך אחד מחוגי הלימוד האוניברסיטאיים. הלימודים במסגרת החטיבה יופחתו מדרישות קורסי הבחירה בכימיה. התלמיד יוכל לצבור במסגרת לימודי החטיבה 15 עד 20 ש"ס לשקלול (שעת שיעור = שעת מעבדה = 1 ש"ס). במסגרת זו לא ניתן להירשם לקורסים נוספים, אלא רק מבית הספר לכימיה. אם החטיבה נלקחת בפקולטה שאינה בתחום מדעי הטבע, ישוקלל הציון הממוצע רק למחצית מספר השעות לשקלול שנלמדו. לימודים לקראת תעודת הוראה לא ייחשבו כלימודי חטיבה.

באישור ועדת הוראה ניתן להתחיל בלימודי חטיבה החל בשנה השנייה ללימודים.

יתכן שתלמיד שהשתתף בלימודי חטיבה, וימשיך בעתיד ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, יידרש לערוך השלמות לימודיות.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' + סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1800

מעבדה בפיזיקה א'

 

4

3

 

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 3

 

 

סמסטר א'  - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1124

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג'

4

2

6

 

0366.1130

אלגברה לינארית 1ג'

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1100

תכנות

2

1

3

 

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1ג'

0366.1125

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג'

2

2

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.1115

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג' וחדו"א 2ג' במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

פירוט קורסי "שאר רוח" יעודכן בהמשך.

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0300.5031

מבוא לביולוגיה לכימאים

1

 

1

מומלץ כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0351.2803

פיזיקה כללית ב' 1

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1 ג',

מעבדה בפיזיקה ב' 1 במקביל

0351.2804

מעבדה בפיזיקה ב' 1

 

4

4

מעבדה בפיזיקה א',

פיזיקה כללית א' 1,

פיזיקה כללית א'2,

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג',

פיזיקה כללית ב' במקביל

0351.2814

מעבדה בכימיה 2

 

7

7

מעבדה בכימיה 1,

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [1]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

1884.0101

יסודות היזמות והניהול

3

 

3

ניתן גם בסמסטר ב'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

פיזיקה כללית ב'1

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

 

4

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

פיזיקה כללית ב'1

0351.2212

אופקים בכימיה [2]

2

 

1

 

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

 

8

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0351.2820

ביוכימיה לכימאים (תש"ף)

3

 

3

2

 

1

4

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל,

מבוא לביולוגיה לכימאים

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

4

4

מעבדה בפיזיקה א',

פיזיקה כללית ב'1,

על בסיס מקום פנוי

1884.0102

כלים ושיטות ביזמות

2

 

2

 

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא  לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

 

4

4

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה,

קינטיקה,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 7

סה"כ שעות משוקללות: 7

 

 

יש לבחור בקורסים בהיקף של 36 ש"ס (ראה "תוכנית הלימודים" בפרק מידע כללי בתחילת הידיעון). חובה לבחור בשתיים מבין שלוש המעבדות הבאות:'מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית', 'מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית', 'מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית'. ניתן לבחור במעבדה שלישית נוספת.

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [4]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.3001

יישומי מחשב למדעים

4

 

4

תכנות

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [5]

3

 

3

מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 

11

11

מעבדה בכימיה אורגנית (שנה ב'), כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [6]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [7]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3410

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3410

טכנולוגיה ומקורות הספק אלקטרוכימיים

2

 

2

כימיה כללית 1

1884.0101

יסודות היזמות והניהול

2

 

2

ניתן גם בסמסטר ב'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

 

סה"כ שעות לימוד: 2

סה"כ שעות משוקללות: 2

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

 

4

4

מעבדה בפיזיקה א',

פיזיקה כללית ב'1, על בסיס מקום פנוי

0351.3114

נושאים בכימיה סביבתית

2

 

2

 

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית  [8], [9]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית

 

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

אחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות [21]

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [8],

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [10]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [11]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3409

פרקים נבחרים בכימיה פיזיקלית [4]

 

 

 

 

1884.0102

כלים ושיטות ביזמות

2

 

2

 

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3819

כימיה של סוכרים [12]

2

 

2

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות  [13] ,[14]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3411

תולדות הכימיה

2

 

2

 

 

 

קורסים מתואר "מוסמך אוניברסיטה" הפתוחים לתלמידי שנה ג' [15], [16]

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [17]

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4055

דינמיקה של נוזלים מורכבים

3

 

3

תרמודינמיקה,

תרמודינמיקה סטטיסטית,

מומלץ מבוא לתופעות אקראיות

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית

2

 

2

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4057

סימולציות מולקולריות

3

 

3

קורסי מתמטיקה ופיזיקה שנה א',

תכנות,

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות [17]

2

2

 

כימיה אורגנית 1, 2

קינטיקה

תרמודינמיקה

או קורסים מקבילים ברפואה, הנדסה באישור מרכזי הקורס

0351.4140

כימיה סופראמולקולרית: ממולקולה בתמיסה למערכות ננומטריות

2

 

2

 

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית [18]

 

5

5

 

0351.4820

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה [17]

3

 

3

 

0351.4821

ספקטרוסקופיה מתקדמת [17]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [17]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

 


 

[1]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[2]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[3]    לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף.

[4]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[5]   הקורס יילמד באנגלית.

[6]    השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[7]    לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[8]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[9]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[10]   השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[11]   לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[12]   הקורס יילמד באנגלית.

[13]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה"..

[14]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[15]   חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[16]   ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[17]   לא ילמד בתשפ"ב.

[18]   על בסיס מקום פנוי.

[19]   חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[20]   ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[21]   לא יילמד בתשפ"ב.

[22]    מי שלמד את הקורס תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה שמספרו 0351.3115 לא יכול ללמוד קורס זה.

[22]    לתלמידים שהחלו לימודיהם משנת תש"ף (מחליף את קורס 0351.2809).

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>