תיב
Home
םימוסרפ
Publications
רקחמ
Research

Doron Chen

ןח ןורוד


Picture of Doron


I work at IBM Haifa Research Labs,
currently at the Power Management
for Storage Systems
team.

In 2005 I completed doctoral studies
in computer science at the
Tel-Aviv
University
, under the supervision of
Sivan Toledo.

My work was in the field of numerical
linear algebra, specifically,
combinatorial preconditioners.

In the field of Operations Research,
I am interested in relaxation
algorithms for p-center problems.

,IBM לש רקחמה תודבעמב דבוע ינא
Power Management for תווצב
.Storage Systems

טרוטקוד ידומיל יתמלשה 2005 - ב
,ביבא-לת תטיסרבינואב בשחמה יעדמב
.ודלוט ןויס לש ותיחנה תחת


תיראניל הרבגלא היה ילש רקחמה םוחת
יתקסע ,יפיצפס ןפואב .תירמונ
.םיירוטניבמוק preconditioners - ב

ןיינעתמ ינא ,םיעוציב רקח םוחתב
.p-center תויעבל היצסקלר ימתירוגלאב


Email: doron.chen@gmail.com
doron.chen@gmail.com :ינורטקלא ראוד