tau_logo
cs.tau.ac.il

הרכב הוועדות  לשנת הלימודים תשע"ה

ועדת קבלה פקולטטית

פרופ' אבנר סופר, יו"ר ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
פרופ' חיים קפלן , ביה"ס למדעי המחשב
פרופ' מיכאל ביאלי , ביה"ס למדעי המתמטיקה
ד"ר מיכאל גוזין , ביה"ס לכימיה
ד"ר אלון זיו, החוג למדעי כדור הארץ

ועדת הוראה פקולטטית לתואר "בוגר אוניברסיטה"

פרופ' דן הרן, יו"ר ביה"ס למדעי המתמטיקה
ד"ר אלון זיו, החוג למדעי כדור הארץ
פרופ' אלי אייזנברג , ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
פרופ' דוד סודרי , ביה"ס למדעי המתמטיקה
פרופ' משה פורטנוי , ביה"ס לכימיה
פרופ' מיכאל טרסי , ביה"ס למדעי המחשב (סמססטר א')

פרופ' דני כהן אור, ביה"ס למדעי המחשב (סמסטר ב')

ועדת הוראה פקולטטית לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

פרופ' דוד גינזבורג, יו"ר, ביה"ס למדעי המתמטיקה
פרופ' משה קול, ביה"ס לכימיה
פרופ' עמיר לוינסון, ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
פרופ' משה רשף , החוג למדעי כדור הארץ
ד"ר יפתח הייטנר, ביה"ס למדעי המחשב
פרופ' פליקס אברמוביץ , ביה"ס למדעי המתמטיקה

ועדת מלגות פקולטטית

פרופ' דוד אנדלמן , יו"ר ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
פרופ' דורון שבת, ביה"ס לכימיה
פרופ' שמואל מרקו , החוג למדעי כדור הארץ
פרופ' לאוניד פולטרוביץ, ביה"ס למדעי המתמטיקה
פרופ' מיכה שריר, ביה"ס למדעי המחשב

ועדת ספריה (בשיתוף עם הפקולטה להנדסה)

פרופ' נילי הרניק, יו"ר, החוג למדעי כדור הארץ
פרופ' סמיון אלסקר, ביה"ס למדעי המתמטיקה
ד"ר ערן סלע, ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה
פרופ' מיכאל גוזין ,ביה"ס לכימיה
ד"ר שירי צ'צ'יק, ביה"ס למדעי המחשב

יו"ר ועדת בטיחות פקולטטית

ד"ר מיכה פרידמן, ביה"ס לכימיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cs.tau.ac.il tau.ac.il cs.tau.ac.il